Obnazeni_2012_Logo

OBNAŽENI 2012 - TEÏ NEBO NIKDY

PROGRAM:


ZAHAJUJÍCÍ VEÈER OBNAŽENI 18.8.2012 sklep pod èajovnou Alibaba, Chomutov 
19h VERNISÁŽ VÝSTAVA- Šporgy, Dan Èerný, Jana Nuslauerová a host: Sylva Weberová
výstava TEÏ NEBO NIKDY 18.-25.8.2012 otevøena dennì 15-19h

20h KONCERT- plzeòský jazzový kvintet 

DOPROVODNÝ PROGRAM 19.-23.8.2012 sraz vždy Atrium SKKS, Chomutov

nedìle 19.8. Tìlo na dosah, bdìlá mysl 
pohybový workshop / Klára Alvarenga Alexová / 11-16h 
Tento workshop je otevøený pro každého staršího 15 let bez ohledu na divadelní zkušenost. Spojíme v nìm jednoduchý zahøívací trénink s cvièeními (nejen pohybovými) pro dosažení koncentrace, naladìní tìla a mysli a jejich vzájemnému propojení. Speciální akcent bude kladen na hry a cvièení, která nám umožní následovat více intuitivní než racionální pøístup k prostoru a realitì kolem nás. Budeme pracovat s hlasem, smysly, tužkou, papírem a jednoduchým pohybem. 

s sebou: pohodlné obleèení a sportovní boty (na bìhání, nebo jen tenisky…) 

pondìlí 20.8. (art)Meeting Point 
otevøená diskuze / o.s.Obnaženi / 18h
o.s.Obnaženi svolává zdejší (a nejen) umìlce (básníky, malíøe, kreslíøe, taneèníky, herce, sochaøe, akrobaty, cirkusáky, šašky, muzikanty, spisovatele...) èi milovníky umìní, myslitele, filosofy, novináøe, zkrátka lidi všeho druhu… aby se pøi pøíležitosti 10.roèníku akce Obnaženi (v týdnu doprovodných akcí) zúèastnili hromadné debaty, brainstormingu, fantazírování, diskuze, dialogu, setkání… které bude vìnované jen a jen vášni, kterou k umìní chováme, inspirativní výmìnì názorù a vizí o tom, jaké místo a dùležitost má umìní v naší spoleènosti.

úterý 21.8. Kresba: za Realitou 
výtvarná dílna / Jana Nuslauerová / 17-19h
Nemusíte umìt nakreslit portrét nebo kvìtinu, která jakoby z oka vypadla reálné pøedloze, a pøesto bude vaše výtvarná výpovìï pravdivá! Vaše ruka mùže vést tužku, uhel nebo rudku v kresbì na hony vzdálené fotograficky pøesnému popisu reality, zato blíž k té vaší, osobní – vnitøní realitì. V této artefileticky ladìné výtvarné dílnì se budeme soustøedit pøedevším na proces tvorby, komunikaci úèastníkù - tužky i papíru a budeme si hrát s kreslíøskými nástroji. 

støeda 22.8. Yoga Koko 
workshop jógy / Jana Koko / 17:30 - 19h
Workshop je vhodný jak pro úplné zaèáteèníky, tak i pro ty, kteøí již jógu praktikují. Bìhem hodiny a pùl budete mít možnost si protáhnout a prodýchat své tìlo. Tøeba to nìkteré z vás inspiruje pro další praxi.
s sebou: pohodlné obleèení a podložku 

Vstupné na workshopy Kláry, Jany a Koko je dobrovolné s doporuèenou cenou 50 Kè za workshop. 
Vybrané pøíspìvky budou použity na organizaci akce, cestovné, materiál atd. 

ètvrtek 23.8. Glamour-AKT 
fotografický workshop / Dan Èerný, Karel Pobøíslo, Ján Hronský /17 - 20h
vstupné: 250,-Kè (pøíspìvek na modelku)
Omezený poèet míst, nutná pøedbìžná registrace na e-mail: photo@daniel-cerny.com. 

ZÁVÌREÈNÝ VEÈER 25.8.2012 Kostel Sv.Kateøiny, Chomutov

17-21h INSTALACE-PERFORMANCE - Klára Alvarenga Alexová
Dveøe kostela se otevøou v 17 hodin odpoledne a uzavøou ve 21hodin. Po celé ètyøi hodiny bude v útrobách kostela a sklepení probíhat performance, lidská instalace, a diváci se mohou sami rozhodnout jakou dobu uvnitø pobudou. 

Afterparty probìhne pak tradiènì v Café Rouge

Web stránka: http://obnazeni.wordpress.com/

Obnaženi_2012_Teï_Nebo_Nikdy_Program